Skogsmarkspriser - helår 2021

Marknaden för skogsfastigheter - het i hela landet

skogsmarkspriser-1

Under 2021 har marknaden för skogsfastigheter varit het i hela landet. Det visar färsk statistik från Ludvig & Co Fastighetsförmedling som är Sveriges största förmedlare av skogsfastigheter. Det genomsnittliga priset för skogsmark, uttryckt som kronor per skogskubikmeter, var för hela landet 535 kronor under 2021. Det innebär en uppgång på 11,3 procent sedan 2020.

Ladda ner rapporten och läs bland annat mer om:

  • Ludvig & Co Fastighetsförmedling tror på en stabil marknad med bibehållna prisnivåer för skogsfastigheter under 2022. 
  • Rörelsen av kapital från andra tillgångsslag som t.ex. från aktiemarknaden till mer stabila tillgångar som skog fortsätter
  •  Fastigheter med yngre och medelålders skog med framtida hög avkastningsmöjlighet är fortsatt intressant ur marknadens perspektiv.
  • Intresset för att flytta ut på landet har ökat under senare år och vi tror att den trenden kommer att hålla i sig, det intresset är också positivt för skogsmarkspriser.
  • Klimatdebatten kan också göra att intresset för skog kan öka.
  • EU:s taxonomi är en faktor som det i dagsläget är svårt att bedöma hur den kommer att påverka skogsfastighetsmarknaden.
  • Vi har orosmoment i form av granbarkborreangrepp som kan påverka priserna lokalt.
  • Vi har också, åtminstone på kort sikt, inflation vilket kan leda till en framtida räntehöjning som i sin tur kan påverka skogsmarkspriserna på sikt.